Bildiri

 1. Bildiri özeti son gönderim tarihi 6 Ekim 2023.
 2. Bildiri başvurusu yapan veya bildiriyi sunacak olan yazar kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır.
 3. Bir yazar en çok iki bildiri sunmak üzere başvuru yapabilir, daha fazla sayıda bildiride ise sunmadan eş yazar olarak yer alabilir.
 4. Yazarlar bildirilerini sadece “sözel sunum” kategorisinde göndereceklerdir. Kabul edilen bildirilere 3 dakika sunum, 2 dakika tartışma olmak üzere 5 dakika sözlü sunum süresi ayrılacaktır.
 5. Bildiriler Derneğin Resmi kongre kitapçığında yayınlanacağı için, etik kurul onayı gereken çalışmalar için onayın alındığı kurum ve onay numarası özette belirtilmelidir.

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI 

Bildiri özetlerinin Kongre kitapçığında yer alabilmesi için aşağıdaki yazım kurallarına tam olarak uyulması gerekmektedir.

 1. Bildiri özeti (başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç) 250 kelimeyi geçmemelidir.
 2. Özetler Türkçe yazım kurallarına özen gösterilerek yazılmalıdır.  
 3. Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özetinde küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
 4. Metin içinde uluslararası birimler dışında, kısaltma kullanılacak ise metinde ilk geçtiği yerde tam açılımı yazılıp ardından parantez açılarak daha sonra kullanılacak olan kısaltılmış hali yazılmalıdır.
 5. Özetlere tablo, grafik, fotoğraf eklenebilir.

Bildirinizi BAŞLIK, YAZAR İSİMLERİ,  KURUM ADRESLERİ, GİRİŞ ve AMAÇ, YÖNTEMLER, BULGULAR, VE SONUÇ(LAR), İLETİŞİM BİLGİLERİ, Teşekkür (varsa) başlıkları altında düzenleyiniz.

Başlık; Bildiri başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır
Yazar İsimleri; Bildiri sahiplerinin isim ve soyadları (Soyadlar büyük harfle) yazılmalıdır. Sorumlu veya sunacak yazarın isim ve soyadının altı çizili olmalıdır. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
Kurum Adresleri; Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örnek:……… Üniversitesi ……… Fakültesi,……… Anabilim Dalı/Bölümü, ……. İli.
Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı ve hedefleri, test edilen hipotezi veya problem tanımlanmalıdır.
Yöntemler: Yöntem(ler) ve denekler kullanılan çalışma ortamı/koşulları tanımlanarak açıklanmalı, tedavi ve girişimler ile istatistiksel analiz belirtilmelidir.
Bulgular: Olabildiğince açık bir dille yazılmalı ve istatistiksel sonuçları mutlak içermelidir.
Sonuç: Veriler ve çalışmanın temel sonucu net bir şekilde belirtilmeli ve bu sonuçların önemi vurgulanmalıdır.
Teşekkür (varsa):  Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alınması durumunda belirtilmelidir.

BİLİM KURULU’NUN YAZARLARA GERİ BİLDİRİM VERMESİ ve BİLDİRİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

Bilim Kurulu bildirinin aynen kabulüne, değiştirilerek kabulüne veya reddine karar verebilir ve bu kararlara ait gerekçeleri bildiri sahipleriyle paylaşır.

Gönderilen tüm bildiriler Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek, sunum için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir. Sunum için kabul edilen çalışmaların yazarına 09 Ekim 2023 tarihine kadar bildirisinin kabul edildiğini  belirten “kabul yazısı” gönderilecektir.

Bilim Kurulu aşağıdaki durumlardan en az biri söz konusu olduğunda bildirinin reddine karar verir:

 1. Deneylerin “HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” uyarınca yapılmadığı açık olarak ortaya konulduğunda.
 2. İnsan çalışmasında Helsinki Bildirgesi’ne uyumla ilgili kuşkular olduğunda.
 3. Bildiri önceden yayımlanmış veri ve sonuçları içerdiğinde.
 4. Bildirinin verileri yayımlanmaya yetmeyecek kadar az veya çok yetersiz olduğunda. 

SÖZEL BİLDİRİLER 

 1. Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunumları Türkçe olarak yapılacaktır.
 2. Sözel bildiriler, 3 dakika sunumu takiben 2 dakika tartışma süresi olacak şekilde sunulmalıdır. Bu süre kesinlikle AŞILMAMALIDIR.
 3. Bilimsel Kurul, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde bildirinin sunum şeklini değiştirme hakkına sahiptir.
 4. Bilimsel program içerisinde sunulmak üzere kabul edilen ve kayıt işlemini yapmış olan tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri özet kitabında yer alacaktır.